Vyhledávání


Kontakt

Obec Račice
Račice 23
592 55 Bobrová

Datová schránka: fhhaxat

566 673 256

E-mail: racice@racice.net

Žádosti o informace

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 

 • písemně
 • osobně
 • e-mailem
 • elektronickým podáním
 • telefonicky

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím -
přehled lhůt a termínů:

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6, odst. l) - 7 dnů.
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14, odst. 3, písm. a) - 7 dnů; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5, písm. c) - 7 dní.
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů.
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů.
  • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů.
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů.
  • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 16 ) - 15 dnů.
  • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů.
    

Termíny:

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2).
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002. 
 • Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
   

Kdo může o informaci požádat
  Je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč
  o informaci žádá.
 

Kdo informaci poskytne

 • Kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce).

Kdy informaci neposkytne

 • Je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost.
 • Jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.).
 • Pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství.
 • Jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení.
 • Pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán.
   

Jak se o informaci žádá

 • Ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu, nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení.
 • Písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná.
   

Co musí písemná žádost obsahovat

 • Musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí.
 • Neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží).
   

Jaký bude postup povinného orgánu

 • Je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li žadatelem upřesněna či doplněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
 • Pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů.
 • Pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů; v případě složitého postupu při vyřizování žádosti poskytne informaci nejpozději do 60 dnů ode den podání. 

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • Pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele.
 • Jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel. 
 • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat žadatel odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Komu se odvolání posílá

 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo takové rozhodnutí měl vydal.

Kdo o odvolání rozhodne

 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce).
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.