Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Návody pro řešení životních situací

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  neděle od 11:00 do 12:00 hodin.

 2. Telefonické podání+420 566 673 256
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu racice@racice.net, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Račice 23, 592 55 Bobrová.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě na adrese Račice 23, 592 55 Bobrová v úředních dnech a hodinách:

neděle od 11:00 do 12:00 hodin.

Telefonické podání: +420 566 673 256
Poštou na adresu Obecní úřad, Račice 23, 592 55 Bobrová
Elektronicky na e-mail: racice@racice.net (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: fhhaxat
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
Náklady na vyhledání informace podle zák. č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím za každou započatou půlhodinu 50 Kč
Náklady na vyhledání informace spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním za každou započatou půlhodinu 300 Kč
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 2 Kč/ks
- oboustranně formát A4 3 Kč/ks
- jednostranně jiný formát než A4 4 Kč/ks
- oboustranně jiný formát než A4 5 Kč/ks
- disketa 7 Kč/ks
- kompaktní disk (CD, CD-ROM) 7 Kč/ks
- DVD 8 Kč/ks
- jiný typ nosiče (flash disc) 8 Kč/ks
Náklady na použitou nebo požadovanou poštovní službu Ve výši skutečných nákladů dle aktuálního ceníku poštovních služeb
Náklady na balné 10 Kč 
paušál provozních nákladů (materiál, energie)
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

Způsoby úhrady nákladů za poskytnutí informace

 1. v hotovosti na Obecním úřadu Račice
 2. poštovní poukázkou na účet OÚ Račice – 35221-751/0100
 3. převodem na bankovní účet OÚ Račice – 35221-751/0100

Informace může být předána žadateli až po prokazatelné úhradě nákladů.

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

Návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu obce. Současně však doporučujeme: řešení životních situací na portálu veřejné správy portal.gov.cz